לתשומת לבך, יש לפתוח חלון חדש. הדפסה

חובות כל תלמידי המחקר
(א) במהלך לימודיו ישלים תלמיד המחקר את חובות לימודיו (ראה סעיף 1ב' (1)).
(ב) במידת הצורך, רשאית וועדת תלמידי המחקר של המדרשה להטיל על תלמיד המחקר חובות לימוד נוספים על אלה שנקבעו לו בתקופת מועמדותו.
(ג) התלמיד ייפגש עם המנחה אחת לשלושה חודשים לפחות. אם הוא או המנחה שוהים בחו"ל, יקיים קשר בהתכתבות בתדירות כנ"ל. כן יגיש למנחה דו"ח על התקדמותו אחת לחצי שנה.
 לאחר שיאשר המנחה את הדו"ח, יעבירו לוועדת תלמידי המחקר.
(ד) לא התקדם התלמיד בלימודיו או במחקר בצורה נאותה, רשאית הוועדה לתלמידי מחקר של המדרשה, בהתייעצות עם המנחה, להחליט על הפסקת לימודיו.

משך הלימודים
משך הלימודים לתואר שלישי לא יעלה על 5 שנים, כולל שלב א'.

מנחה
תנאי לכתיבת עבודת דוקטורט הוא מינוי מנחה, מטעם הפקולטה, בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול האקדמי העיוני.
הוועדה יכולה למנות מנחה מחוץ לאוניברסיטה, באותן הדרגות, בתנאי שילווה אותו מנחה מהפקולטה.

שפת העבודה
העבודה תיכתב בשפה העברית. במקרים יוצאים מהכלל (לדוגמא: מנחה מחו"ל, נושא שאין בו טרמינולוגיה מקצועית בעברית) תאשר הוועדה חריגה מכלל זה. בסוף העבודה יופיע תקציר בשפה האנגלית שאורכו כ-5% מהחיבור כולו. באם תיכתב העבודה בשפה זרה, יהיה התקציר בעברית.

פרסום חלקי
תלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה, לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי עשיית עבודת הדוקטור. על המנחה להודיע על הדבר בכתב מראש לוועדה לתלמידי מחקר.

מתכונת העבודה
בתום המחקר יגיש התלמיד לוועדה לתלמידי מחקר של המדרשה חיבור שיציג את תוצאות מחקרו לפרטיהן. החיבור יהיה ערוך על-פי אמות המידה המדעיות המקובלות בתחומו. על החיבור להיות תרומה מקורית לנושא הנדון בו.
בסוף העבודה יופיע תקציר (על אורכו ושפתו ראה סעיף "שפת העבודה"). היקף העבודה לא יעלה על 200 עמודים, ברווח 1.5 לפחות, לא כולל הערות, ביבליוגרפיה ונספחים.

Guidelines for Notes and Bibliography for Dissertations