ידיעון זה נועד לספק לתלמיד את כל המידע הנחוץ לו בנושאי קבלה, תכניות לימודים, תקנות ונהלים. נוסף על החומר הכלול בידיעון, מתפרסם מידע בהתאם לצורך באמצעות הודעות הנשלחות בדואר אלקטרוני, על לוחות המודעות בבנייני הפקולטה ובאתר הפקולטה באינטרנט: http://www.tau.ac.il/arts

התלמידים מתבקשים לקרוא היטב את הידיעון ולעקוב באופן שוטף אחר ההודעות הנשלחות בדואר אלקטרוני.
מידע שוטף ומעודכן על ביטול שיעורים בפקולטה ניתן לקבל באמצעות מענה קולי בטלפון: 6406636 ובאתר הפקולטה באינטרנט. כמו-כן, ניתן לקבל הודעות טקסט SMS הכוללות ציונים סופיים בקורסים והודעות על שינויים במערכת השעות. לקבלת פרטים על הצטרפות לשירות זה יש לפנות לאתר האוניברסיטה, שירותי סטודנטים או בכתובת: http://www.mail-bit.com