במהלך הלימודים מקיפה התכנית נושאים מהבטי האוצרות והמוזיאולוגיה השונים הכרוכים זה בזה, והוראתם מתפרשת על פני הסמסטרים השונים:

הפרוגרמה מינהל וכוח אדם
האוסף שיטות מחקר
התערוכה התמחויות
תולדות האוספים והמוזיאונים ימי סיור
חינוך ומוזיאון עבודה מעשית בשטח