הקורסים החייבים בציון: התערוכה, היסטוריה ואדריכלות של מוזיאונים, מוזיאולוגיה: מחקר וכתיבה, האוסף, חינוך ומוזיאון, מינהל וכוח אדם, עבודה מסכמת.
ביתר הקורסים (ראה "רשימת השיעורים בתכנית") יצוין "השתתף ומילא חובותיו" (לא נדרש ציון).
ציון הגמר המשוקלל יחושב כלהלן:
10% - כל קורס - התערוכה, היסטוריה ואדריכלות של מוזיאונים, מוזיאולוגיה: מחקר וכתיבה, האוסף.
5%  -  כל קורס - חינוך ומוזיאון, מינהל וכוח אדם.
50% - עבודה מסכמת (עבודת גמר).