לימודי התואר השני M.Arch. 


מטרת הלימודים
התכנית לתואר שני באדריכלות מתייחסת לדרישות מקצועיות ממשיות הקיימות בישראל, והיא שואפת להיות אבן שואבת לאדריכלים המבקשים ללמוד את תרבות האדריכלות, את החשיבה האדריכלית ההיסטורית והעכשווית, טכנולוגיות אדריכליות עכשוויות ולהרחיב את השכלתם בתחומי לימוד שונים, וזאת מכוח הקמתה של התכנית בתוך אוניברסיטה גדולה ומקיפה ובתוך הפקולטה לאמנויות. התכנית עומדת על סגל הוראה של בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי והפקולטה לאמנויות, וכן על סגל הוראה מפקולטות אחרות באוניברסיטה בתחומים המשיקים ללימודים מתקדמים באדריכלות. כך, התכנית יוצרת מגוון ואינטגרציה של מדעים שונים, ומכוונת להרחיב את השכלתם של אדריכלים (בעלי תואר ראשון B.Arch) הן בתחום המקצועי ובעיקר בתחומים הרואים את האדריכלות כתרבות אדם וסביבה וכמסגרת לחשיבה ביקורתית ויצירתית ביחס לקשר בין אדם, מרחב וסביבה.


לימודי האדריכלות לתואר השני בתכנית מוצעים כאן כשיטת חשיבה וכמסגרת לניתוח ולפרשנות, הן בראיה היסטורית והן בראיה סינכרונית. מתוך ראייה אינטרדיסציפלינארית, התוכנית מציעה מספר נושאי מיקוד שיבואו לידי ביטוי בהדגשים השונים של התואר שבהם יוכלו התלמידים להתמקד בבחירת הקורסים: לימודי אדריכלות, לימודי היסטוריה ותיאוריה של האדריכלות, לימודי טכנולוגיות אדריכליות עכשוויות, לימודים אורבאניים ולימודי קיימות. הדגשים אלו יושתתו על קורסי ליבה בתוכנית לתואר שני בבית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי בשיתוף עם תוכניות וחוגים אחרים באוניברסיטה במסגרת תכניות לימודים מתקדמים. בין היתר, התוכנית תכלול קורסים רלוואנטיים מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ומביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר. ביחידות אלה מתקיימים קורסים ומחקרים במספר מעבדות, שהתוכנית ללימודי תואר שני בבית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי תמנה במבחר הקורסים שלה. בנוסף, התוכנית תפנה סטודנטים לקורסים במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות כדי להעשיר את ידיעותיהם בתחומי ההיסטוריה והפילוסופיה, וכדי לאפשר בסיס תיאורטי והיסטוריוסופי לעבודות מחקר בהדגש זה. כמו כן, התוכנית תקיים קשרים עם בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר, עם קתדרת אונס"קו למורשת המודרנית ועם מכון תל-אביב ללימודי מחקר (אדריכלות, סביבה, תרבות וחברה), במטרה לייצר הצלבה של קורסים והשתתפות בפרויקטים מחקריים.


יועצי התכנית יסייעו בידי התלמידים ליצור תכנית לימודים הכוללת קורסי בחירה וסמינריונים שיש בהם כדי למקד את תחומי העניין שלהם, וזאת בהתאם לתחומים הנלמדים והנחקרים באוניברסיטת תל-אביב.


תנאי רישום
סטודנטים המעוניינים להירשם לתוכנית חייבים להיות בעלי תואר B.Arch ממוסד אקדמי מוכר. לצורך הגשת מועמדות דרוש ציון גמר 80 ומעלה בתואר הראשון, וכן דרוש ממוצע 80 בפרויקטי סטודיו תכנון שנלמדו במסגרת התואר הראשון.


ועדת קבלה
ועדת הקבלה של ביה"ס לאדריכלות (ללימודי התואר השני) שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים לראיון קבלה ולבקש תיק עבודות.


מסלולי הלימודים:
לימודי התואר השני מציעים שני מסלולים: מסלול עם עבודת גמר (תזה) ומסלול עם בחינת גמר (ללא תזה).


מסלול עם עבודת גמר
מסלול עם עבודת גמר שיסתיים בכתיבת עבודת גמר מחקרית (research thesis);
או:
מסלול עם עבודת גמר שיסתיים בכתיבת פרק מחקרי משמעותי עם ביצוע פרויקט מאסטר תכנוני (project thesis).


מסלול עם בחינת גמר
הלימודים מסתיימים בבחינת גמר .

מכסת השעות לתואר
משך הלימודים בתכנית המוצעת בכל המסלולים הוא שנתיים

במסלול עם עבודת גמר דרושות 30 שעות סמסטריאליות של קורסים בפועל להשלמת הלימודים, בנוסף על הגשת עבודת הגמר. עבודת הגמר שקולה ל- 6 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.
על התלמידים במסלול זה חלה חובה לבחור שפה זרה נוספת ברמת פטור באישור היועץ האקדמי של התכנית (השפה הזרה הנוספת אינה נכללת במניין השעות לתואר).
סה"כ:  30 ש"ס

במסלול עם מבחן גמר (ללא תזה) דרושות 36 ש"ס  של קורסים בפועל להשלמת הלימודים בנוסף על בחינת הגמר (ללא משקל).
סה"כ:  36 ש"ס.


מבחן גמר
סטודנטים המבקשם לסיים את לימודי המאסטר ללא עבודת תזה יסיימו את לימודיהם בבחינת גמר.
סטודנט רשאי לגשת למבחן הגמר רק לאחר שהשלים כל חובותיו כמפורט בידיעון.

חומר המבחן
החומר למבחן יכלול כחמישה מאמרים מרכזיים מההיסטוריה והתיאוריה של האדריכלות, הדנים בסוגיות מתוך או בזיקה אל נושאי הסמינרים ושיעורי הליבה של התכנית, המאמרים שיבחרו על ידי מורי התואר השני יעסקו בשאלות תיאורטיות, ניתוח של מושג תיאורטי או ביקורתי באדריכלות, דיון בזרם אדריכלי או בשאלות מתוך הפרקטיקה האדריכלית. הדיון שהמאמרים יציעו יעסוק בנושאים תרבותיים, פוליטיים,חברתיים או טכנולוגיים. היקף המאמרים : כ- 200 עמודים
הנבחנים יקבלו את רשימת המאמרים כחודשיים לפני המבחן. הנבחנים יוכלו למצוא עותק של המאמרים בספריית ביה"ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי.

המבחן
המבחן יתקיים בשני מועדים במהלך שנת הלימודים, הוא יערך בכתב ויימשך כשלוש שעות.

ציון הגמר
הציון ייקבע לפי השקלול הבא:
במסלול עם בחינת גמר-עבודות הסמינריוניות 40%, שאר הקורסים 40%,  בחינת הגמר 20%.
במסלול עם עבודת גמר - עבודות הסמינריוניות 30%, שאר הקורסים 40%, עבודת הגמר 30%.