בתכנית הבינתחומית שני מסלולים: מסלול עם עבודת גמר ומסלול ללא עבודת גמר. כתיבת עבודת גמר מיועדת לתלמידים המצטיינים בכישורי מחקר וכתיבה מוכחים.

מספר השעות לתואר במסלול ללא עבודת גמר  הוא 36 ש"ס.
מספר השעות לתואר במסלול עם עבודת גמר הוא 32 ש"ס (לא כולל שפה זרה שנייה).
עבודת הגמר שקולה ל - 4 ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

תכנית השנה הראשונה לתואר - זהה בשני המסלולים.
תלמיד במסלול ללא עבודת גמר יוכל לעבור משנה א' (22 ש"ס) לשנה ב' - בתנאי שהציון הממוצע שלו יהיה 80 לפחות והשיג ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים.
תלמיד יתקבל למסלול עם עבודת גמר בתנאי שסיים את השנה הראשונה (22 ש"ס) בציון ממוצע של 85 לפחות, השיג ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים, והגיש לפחות עבודה סמינריונית אחת אשר קיבלה ציון 90 ומעלה.
גם תלמיד שהשיג ממוצע של 85 ומעלה בשנת לימודיו הראשונה (22 ש"ס) רשאי לבחור במסלול עם בחינת גמר.

 

שנה א' (לשני המסלולים)

שם הקורס מסגרת אופן ההוראה מס' שעות
שיעורי ליבה פקולטטיים 420 שיעור 4 ש"ס
סמינריון של התכנית 410 סמינר 4 ש"ס
סמינריון של התכנית 401 סמינר 4 ש"ס
סמינריון מתכנית המוסמך של אחד החוגים 401 סמינר 4 ש"ס
סמינריון מתכנית המוסמך של אחד החוגים* 401 סמינר 4 ש"ס
סמינריון מחלקתי של התכנית 401 שיעור 2 ש"ס
סה"כ 22 ש"ס

 

שנה ב'

מסלול לימודים עם עבודת גמר

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' השעות

סמינריון של התכנית או של אחד החוגים

401

סמינריון

4 ש"ס

סמינריון של התכנית או של אחד החוגים

401

סמינריון

4 ש"ס

סמינריון מחלקתי של התכנית

401

סמינריון

2 ש"ס

סה"כ

10 ש"ס

 

*במסגרת הסמינריונים מלימודי המוסמך מהחוגים האחרים בפקולטה, יוצעו השנה בחוג לתולדות האמנות קורסים בלימודי צילום, תלמידי התכנית יכולים להרשם לקורסים אלה בהיקף של עד 12 ש"ס במהלך התואר, בהתאם לתכנית הלימודים הנהוגה בתכנית.

על התלמיד להגיש שתי עבודות סמינריוניות כתובות, לפחות אחת מהן בסמינריון של התכנית.
עיקרה של השנה השנייה, ובמיוחד של הסמסטר האחרון, יוקדש לכתיבת עבודת הגמר.

מועדי הגשת עבודות פרוסמינריוניות ועבודות סמינריוניות

עבודת הגמר

התלמיד יבחר בנושא ובמנחה לעבודת הגמר. נושא העבודה והמנחה טעונים אישור ועדת ההוראה של התכנית. במהלך השנה השנייה, יגיש התלמיד הצעה לעבודת גמר. ההצעה תוגש למזכירות התכנית בשלושה עותקים חתומים ע"י המנחה. ועדת ההוראה של התכנית היא שתאשר את המשך העבודה.

המנחה

כמנחה רשאי להתמנות מורה בפקולטה, מתחום מחקר הקרוב לנושא העבודה – חבר סגל בכיר (בדרגת "מרצה" ומעלה). המנחה ייקח חלק פעיל בהנחיית התלמיד ויהיה אחראי מבחינה אקדמית על התקדמות עבודתו.
במקרים מיוחדים, ובהמלצת ועדת ההוראה של התכנית, יוכל להתמנות כמנחה נוסף גם מורה, בדרגת מרצה לפחות, מפקולטה אחרת או מוסד אקדמי אחר. פנייה למנחה מחוץ לאוניברסיטה תיעשה רק באמצעות יו"ר ועדת ההוראה והקבלה של התכנית. במקרים מיוחדים רשאית הוועדה לאשר החלפת מנחה.

הגשת העבודה

התלמיד לא יגיש את העבודה לפני שהשלים כל חובותיו במסלול בציון ממוצע 85 לפחות. לאחר סיום העבודה ואישורה ע"י המנחה, תוגש העבודה למזכירות התכנית בארבעה עותקים במתכונת הנדרשת. הנחיות למתכונת העבודה ניתן לקבל במזכירות התכנית.
העבודה תיכתב בעברית. במקרים מיוחדים מוסמכת ועדת ההוראה והקבלה של התכנית לאשר את הגשת העבודה בשפה אחרת.
את עבודת הגמר יבדקו המנחה ובוחן נוסף, אשר ימונה על-ידי יועץ התכנית. כל בודק יעביר בנפרד את ציון העבודה ואת חוות דעתו למזכירות התכנית. הציון הסופי הוא הממוצע בין שני ציונים אלו. במידה ויהיה פער ניכר בין שני הציונים, ימנה ראש התכנית בודק נוסף, וזה יקבע את הציון הסופי.
היקף עבודת הגמר לא יעלה על 80 עמודים (במרווח כפול ושוליים של 2 ס"מ לפחות מכל צד), לא כולל הערות, ביבליוגרפיה ונספחים.

ציון גמר

ציון הגמר יחושב כדלקמן:
30% ציוני השיעורים והרפרטים
30% ציוני הסמינריונים
40% ציון עבודת הגמר

 

שנה ב'

מסלול לימודים ללא עבודת גמר

שם הקורס

מסגרת

אופן ההוראה

מס' שעות

סמינריון של התכנית

401

סמינר

4 ש"ס

סמינריון של התכנית או של אחד החוגים

401

סמינריון

4 ש"ס

סמינריון מתכנית המוסמך של
אחד החוגים

401

סמינריון

4 ש"ס

סמינריון מחלקתי של אחד החוגים או של התכנית* 

401

סמינריון

2 ש"ס

 סה"כ

14 ש"ס

* על התלמיד להגיש שתי עבודות סמינריוניות כתובות, לפחות אחת מהן בסמינריון של התכנית.

 

ציון גמר
ציון הגמר יחושב כדלקמן:
30% ציוני השיעורים והרפראטים
40% ציוני הסמינריונים
30% ציוני בחינת הגמר