תנאים לקבלת האישור:

א. עמידה בכל הדרישות האקדמיות.
ב. תשלום שכר לימוד לפי תקנות שכר לימוד באוניברסיטה.
ג. תשלום עבור האישור.

עבור כל אישור לימודים יש לשלם לפי נוהל קיים באוניברסיטה. רשימה מעודכנת של תעריפי האישורים מתפרסמת בהתאם.

האישורים שניתן לקבל במזכירות התלמידים, בנין מכסיקו חדר 202, הם:

רשומת לימודים (עברית/אנגלית).
אישור זה נועד לשקף את הישגיו של התלמיד, הקורסים אליהם נרשם ומעמדו האקדמי.
ברשומת הלימודים ייכללו כל הקורסים, שלמד התלמיד מיום התחלת לימודיו בחוג בכל מסגרות הלימוד (לרבות קורסים עודפים). כמו-כן יירשם הציון האחרון שהושג בכל רישום לקורס. לא יינתן אישור על קורס אחד או על חלק מן הקורסים שלמד התלמיד.

רשומת לימודים (עברית/אנגלית) לתלמידים שסיימו את לימודיהם.

אישור על מצב לימודים
מפרט את יתרת חובות התלמיד לתואר וניתן לתלמידים הנמצאים בשלב מתקדם של לימודיהם.

אישור זכאות לתואר/תעודה
ראה סעיף זכאות לתואר בפרק "תקנון".

אישור על סיום לימודים בחוג אחד ניתן לתלמיד דו-חוגי. אישור זה הוא זמני עד מועד סיום חוג לימודיו השני.
אישורי סטאטוס ושכר לימוד ניתן לקבל במדור תלמידים במרכז למרשם.

הזמנת אישורים

תלמיד פעיל יזמין אישורים באמצעות אתר "מידע אישי לסטודנט - שירותים שונים בתשלום". התשלום יתבצע ע"י חיוב חשבון שכר הלימוד.

בוגר/תלמיד בלתי פעיל יזמין אישורים במזכירות תלמידים כללית, בנין מכסיקו חדר 202, טל. 03-6409006, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
ניתן לשלם עבור האישור בכרטיס אשראי.