מועמד בעל תואר בוגר בחוג שונה מזה בו הוא מבקש להמשיך לימודיו יירשם ללימודי השלמה (תואר 03). אם יתקבל, ילמד במהלך לימודים אלה קורסים מלימודי התואר הראשון בהיקף שייקבע ע"י החוג. קבלתו כתלמיד לתואר שני תידון לאחר שיסיים את לימודי ההשלמה ויעמוד בדרישות החוג. לפיכך, על התלמיד להגיש את העבודות הנדרשות בלימודי ההשלמה סמוך ככל שניתן לסיום שנת הלימודים.

על התלמיד לסיים את לימודי ההשלמה תוך שנה מתחילת לימודיו.

במקרים מיוחדים, יכולה ועדת ההוראה של החוג לאשר לתלמיד ללמוד במקביל ללימודי ההשלמה, קורסים מתכנית הלימודים לתואר שני במעמד מיוחד (תואר 07).