מטרת העבודה
מטרת העבודה היא להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודת מחקר מדעית מקורית המושתתת על מקורות או על עבודת שדה, ולהפגין גישה ביקורתית ושיטתית. על העבודה לשקף כושר ניתוח, סינתזה ויכולת התבטאות בהירה, כמו גם שליטה הולמת בגוף הידע המחקרי הרלוואנטי.

בחירת הנושא והמנחה
א. התלמיד יצור קשר עם מנחה ויבחר נושא לעבודת הגמר עד ראשית הסמסטר השלישי ללימודיו.
ב. את נושא העבודה והצעת התכנית לביצועה יגיש התלמיד, בהמלצת המנחה, לאישור ועדת ההוראה החוגית (או תת הוועדה שמינתה ועדת ההוראה לצורך זה) במהלך הסמסטר השלישי ללימודיו, לכל המאוחר.
הערה: תלמיד אשר יבחר בנושא ובמנחה בשלבים מוקדמים יותר של לימודיו, רשאי להרכיב תכנית לימודים בהתאם לצורכי מחקרו תוך תיאום בין היועץ והמנחה. (במקרה זה יחתמו על תכנית הלימודים שלו -טופס הייעוץ- המנחה והיועץ כאחד).
ג. עבודת הגמר תוגש עד תום שנתיים מיום תחילת הלימודים לתואר. כל עיכוב דורש בקשת אורכה לסיום התואר ואישורה על ידי ועדת ההוראה הפקולטטטית.
ד. הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תעשה ע"י חבר סגל בעל מינוי באוניברסיטת תל-אביב מדרגת מרצה ומעלה. (בביה"ס למוזיקה רשאי להנחות גם חבר סגל מדרגת פרופסור חבר נילווה ומעלה).
ה. תלמיד אשר השלים חובותיו לתואר שני, למעט עבודת הגמר, ואשר עובד על עבודת הגמר, יגיש מדי שנה טופס ייעוץ בו יצוין כי הוא עובד על עבודת הגמר. הגשת הטופס וסידור שכ"ל הינם תנאי לקבלת הנחייה מהמנחה האישי של התלמיד.

סדרי הגשת עבודת הגמר
א. שפה:

עבודת הגמר תוגש בשפה העברית. במקרים מיוחדים יורשה התלמיד להגיש עבודת גמר בשפה האנגלית -לפי המלצת המנחה ובאישור ועדת ההוראה של החוג והפקולטה. במקרים אלה ייכתב תקציר של העבודה בשפה העברית.

ב. היקף העבודה:
היקף העבודה יהיה בין 60-80 עמודים  כולל הערות לא כולל רשימת מקורות (ביבליוגרפיה) ונספחים (כגון דימויים, מסמכים וכיוצ"ב).

ג. הגשת עבודת הגמר:

- תלמיד יגיש את העבודה למזכירות החוג בצרוף אישור בכתב מהמנחה. מזכירת התלמידים תרשום את תאריך ההגשה.
- את העבודה יש להגיש כרוכה, מודפסת בגופן מספר 12 ברווח וחצי על נייר A4.
- בשער העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לאומנויות על שם יולנדה ודוד כץ, שם החוג, נושא העבודה וציון היותה עבודת גמר לתואר השני, שם התלמיד, שם המנחה ותאריך. ראו בהמשך דוגמת השער. בעמוד הראשון יופיע שער פנימי (זהה לשער החיצוני),ואחריו תוכן העניינים, רשימת המקורות, הביבליוגרפיה והנספחים יופיעו בסוף העבודה. השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית. בדף הפנימי של שער זה יופיע תקציר מתומצת של העבודה בשפה האנגלית.
- יש להגיש את העבודה למזכירות החוג בארבעה  עותקים, ובנוסף על דיסק למשמרת במזכירות החוג. רק עבודות שציונן 85 ומעלה יועברו לספריית האוניברסיטה ולספריה הלאומית.
- עבודת הגמר תיקרא על ידי המנחה ועל ידי קורא נוסף לפחות. כל אחד מהקוראים ייתן ציון וחוות דעת מנומקת. ציון העבודה יהיה ממוצע שני הציונים. במקרה של פער בן 20 נקודות ומעלה בין הערכות המנחה והקורא הנוסף, תימסר העבודה לקורא נוסף שלישי. ציון העבודה ייקבע בהתייעצות בין ראש החוג ויו"ר ועדת ההוראה הפקולטטית.
- לא ניתן לתקן עבודת גמר לאחר הגשתה הסופית.
- לא ניתן לערער על ציון עבודת הגמר.

מבנה העבודה
תאור כללי של נושא ומטרות המחקר)
מצב המחקר (סקירה ספרותית
שיטת המחקר
מבנה המחקר: הצעה לראשי פרקים (בפירוט, מתומצתת)
רשימה ביבליוגרפית ראשונית (רצוי שתשקף רמה מתקדמת של עבודת ההכנה להמצעת הנושא למחקר)

  1. ציון גמר
    ציון הגמר נקבע עפ"י שקלול ציוני התלמיד, אותם השיג בתקופת לימודיו לתואר השני וציון עבודת הגמר. השקלול נעשה לפי המפתח המתפרסם בידיעון החוג.

דוגמה לעמוד שער של עבודת גמר