הסילבוס מפורסם באתר הקורס והוא מפרט את נושאי הלימוד של הקורס, מבנה הקורס, רשימות קריאה, אופן שקלול הציון הסופי וחובות התלמידים.
עם זאת, במהלך הקורס ייתכנו בוחני פתע ובדיקות בקיאות, שציוניהם יכולים להשתקלל בציון הסופי של הקורס.