בחינות בית

 1. לבחינת בית שני מועדים.
 2. התלמידים יקבלו את שאלון הבחינה באתר הקורס ב-Virtual Tau יומיים (48 שעות) לפני מועד הגשתה.
 3. התאריך המפורסם בלוח הבחינות הוא תאריך הגשת הבחינה למזכירות החוג בשעות קבלת הקהל או בתיבת הדואר של החוג. התיבה תרוקן לא יאוחר מהשעה 13:00 ביום ההחזרה.
 4. מסירת הציונים ע"י המרצה תוך 3 שבועות מיום הגשת הבחינות ע"י הסטודנטים.

עבודות בית

 1. דפי העבודה יחולקו בשיעור האחרון של הסמסטר.
 2. עבודות בקורסים של סמסטר א' יוגשו ביום הראשון של סמסטר ב', ואילו עבודות בקורסים של סמסטר ב' או קורסים שנתיים יוגשו ב- 3 באוגוסט. מורה הקורס רשאי לקבוע תאריך הגשה מוקדם יותר.
 3. לעבודת בית מועד אחד בלבד.
 4. לפי החלטת ועדת ההוראה חל איסור על הגשת עבודות משותפות.
 5. התלמידים יחזירו את העבודות במזכירות החוג בשעות קבלת הקהל או בתיבת החוג. התיבה תרוקן לא יאוחר מהשעה 13:00 ביום ההחזרה.
  התלמיד ישאיר בידיו עותק של העבודה.
 6. מסירת הציונים תוך 3 שבועות מיום הגשת העבודות.
 7. התלמיד ישמור בידיו עותק של העבודה.