1. תלמיד המתחיל ללמוד בפקולטה לקראת תואר ראשון, לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר, רשאי לפנות אל ועדת ההוראה של החוג בו הוא לומד בבקשה כי לימודיו אלו יוכרו כחלק מחובותיו לתואר. את הבקשה לפטור מקורסים על-סמך לימודים קודמים יש להגיש בתחילת הסמסטר הראשון ללימודים בפקולטה.
  2. מתן "פטור" על קורסים שנלמדו במכללות, לתלמיד הפקולטה הלומד לקראת תואר ראשון, יהיה כפוף לנהלים שנקבעו ע"י האוניברסיטה.
  3. בכל מקרה, חייב תלמיד תואר ראשון ללמוד לפחות שליש מתכנית הלימודים של החוג ולא פחות משנת לימודים אחת (בכל אחד ממרכיבי מסלול הלימודים). תלמיד כנ"ל חייב ללמוד את השליש המשלים של סך הלימודים הנדרשים ביחידת הלימוד וקורס סמינריוני אחד לפחות בכל אחד ממרכיבי מסלול לימודיו באוניברסיטת תל-אביב.
  4. ציונים מאוניברסיטאות אחרות ששימשו בסיס למתן "פטור" לא ישוקללו בציון הגמר. קורסים שנלמדו בפקולטות אחרות באוניברסיטת ת"א ויועץ החוג הכיר בהם לצורך מתן "פטור", ישוקללו ציוניהם במסגרת ציון הגמר.
  5. לא ניתן לקבל "פטור" מקורס בחירה על סמך קורס הכלול במרכיב אחר של תוכנית הלימודים של התלמיד.
  6. כל קורס יוכל לשמש בסיס ל"פטור" מקורס אחד בלבד.
  7. לא ניתן לקבל פטור על קורס שנלמד למעלה מחמש שנים לפני מועד הבקשה ואי לכך חלה עליו התיישנות.
  8. ציון מינימום להענקת פטור מקורס שנלמד במוסד אקדמי אחר הוא - 80.