הפסקת לימודים על ידי התלמיד
תלמיד שהחליט להפסיק לימודיו חייב להודיע על כך מיד למדור תלמידים באגף רישום ומינהל תלמידים (http://www.tau.ac.il/tau-rules/). אי מסירת הודעה במועד גוררת חיוב התלמיד במלוא שכר הלימוד. רק לאחר השלמת ההליכים במדור תלמידים יוכל התלמיד לקבל חזרה מסמכים מתוך תיק התלמיד או החזר תשלומים, אם מגיעים לו כאלה על פי תקנון האוניברסיטה.

לתשומת לב התלמיד:

  1. תקופות של הפסקות הלימודים מעבר לשנתיים נכללות בפרק הזמן המרבי ללימודי התואר, לעמידה בתנאי מעבר ולהשגת "פטור" בעברית ובאנגלית.
  2. תיק התלמיד יישמר באוניברסיטה 7 שנים בלבד.

הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות
כישלונות בקורסי חובה:

תלמיד שלמד פעמיים את אותו קורס חובה (היה רשום לקורס פעמיים) ונכשל בשתי הפעמים (במועד א' ובמועד ב') רשאית הפקולטה להפסיק את לימודיו בחוג.
כישלונות בקורסי בחירה:
תלמיד שנכשל בארבעה קורסי בחירה במהלך התואר (לא יותר מפעמיים בכל קורס) רשאית הפקולטה להפסיק את לימודיו בחוג.

החוגים רשאים לקבוע תנאים נוספים להפסקת לימודים מסיבות אקדמיות, כמפורט בפרק המידע של כל חוג.

הפסקת לימודים אדמיניסטרטיבית
תלמידים אשר לא ירשמו לקורסים ולא ישלמו שכר-לימוד עד לתום ארבעה שבועות מתחילת שנת הלימודים, יופסקו לימודיהם.