לאחר הפסקת לימודים של שנתיים (עד חמש שנים), רשאית ועדת ההוראה של החוג להחיל התיישנות על חלק מלימודיו של התלמיד ולחייבו בהשלמות מתאימות. לאחר הפסקת לימודים של חמש שנים תחול התיישנות על כל לימודיו של התלמיד. כמו-כן, תחול התיישנות על לימודי שפה זרה - אנגלית. תלמיד שיחדש לימודיו לאחר חמש שנות הפסקה (בכפוף לאישור מיוחד של מוסדות הפקולטה), יעבור בחינת מיון באנגלית ביחידה לשפות זרות, וילמד בקורסים בהתאם לרמה שתיקבע לו.
כאמור, אם עלתה תקופת הפסקת לימודיו של תלמיד על חמש שנים קלנדריות, תחול התיישנות מלאה על כל הקורסים שלמד לפני הפסקת לימודיו. עם זאת, במקרים מיוחדים, על-פי בקשה או המלצה מנומקת של ועדת ההוראה של הפקולטה, רשאי הרקטור או סגנו לאשר הכרה בקורסים שנלמדו קודם להפסקה, אפילו עלתה תקופת הפסקת הלימודים על חמש שנים.
בכל מקרה של חידוש לימודים לאחר הפסקה, יחויב התלמיד בתכנית הלימודים שתהיה בתוקף בעת חידוש לימודיו.