תלמיד המבקש לחדש את לימודיו לאחר הפסקת לימודים יעשה כן באמצעות טופס חידוש לימודים אותו ניתן לקבל במזכירות החוג בו למד.
כל בקשה לחידוש לימודים טעונה אישור של יועץ החוג או ועדת ההוראה, ותלווה במסמך התחייבות למועד סיום הלימודים.
ניתן לחדש לימודים עד 6 שבועות לפני תחילת הלימודים.

תכנית לימודים לאחר הפסקה
תלמיד המחדש את לימודיו יחויב במלוא תכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש לימודיו למעט אותם קורסים שבהם עמד בהצלחה, שלימודיו בהם לא התיישנו.