כל חוג קובע את מכסת העבודות הפרוסמינריוניות והסמינריוניות שעל התלמיד להגיש בכל שנה, ואת המספר הכולל של עבודות סמינריוניות שעליו להגיש בכל שנות לימודיו.
רפראט היא עבודה המוגשת במסגרת קורס סמינר. תלמיד הבוחר שלא לכתוב עבודה סמינריונית בקורס יכול להגיש עבודה בהיקף של 8-10 עמודים (2500-3000 מילים) הצגת הרפראט בע"פ בכתה היא אופציונאלית לפי שיקול דעתו של המורה.


לפי החלטת ועדת ההוראה חל איסור על הגשת עבודות משותפות.

לפי החלטת מוסדות האוניברסיטה וועדת ההוראה הפקולטטית תוגשנה העבודות בשני מועדים קבועים:
עבודות לקורסי סמסטר א' – עד 13.5.14
עבודות לקורסים שנתיים ולקורסי סמסטר ב' – עד 1.10.14
מועדים אלה הינם סופיים ומחייבים את כל התלמידים והמורים בכל החוגים ובתי הספר של הפקולטה. במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה מיוחדת, מלוות בהמלצת המורה וועדת ההוראה של החוג, לוועדת ההוראה של הפקולטה בבקשה למתן ארכה. הארכה המרבית שתאושר תהיה של שבועיים. כל הארכה היא אקדמית בלבד והיא גוררת בעקבותיה תשלום שכר לימוד בהתאם לתקנות שכר לימוד של האוניברסיטה.

לאחר ההגשה הסופית של העבודה לא ניתן להחזירה לתיקונים.

את העבודות יש למסור בעותק אחד אך ורק למזכירות החוג בו נלמד הקורס, לצורכי רישום ודווח מועד ההגשה, ומזכירות החוג תעביר את העבודות למורים. התלמיד ישמור בידיו עותק של העבודה.
המורים יחזירו את העבודות בתוספת הערות למזכירויות תוך 3 חודשים ממועד ההגשה.
העבודות תישמרנה במזכירות 3 שבועות ממועד החזרתן.

 

 

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית

 כתיבת ההצעה

לאחר גיבוש הנושא וקריאה ראשונית, על התלמיד/ה לסכם עם המרצה את נושא העבודה ושיטת העבודה. לוח הזמנים להגשה ואישור ההצעה לעבודה הסמינריונית ייקבע בין המרצה לתלמידים. על כל תלמיד/ה להגיש למרצה הצעה כתובה באורך של 3-2 עמודים שיודפסו ברווח כפול.

אישור ההצעה הוא תנאי להגשת העבודה.

ההצעה תכלול את הנקודות הבאות:

  1. כותרת ותיאור נושא המחקר
  2. מהי שאלת המחקר העיקרית (השערת המחקר, טענת המחקר, ההיפותזה של המחקר) בה תעסוק העבודה?
  3. מהם המקורות הראשונים או קורפוס היצירות (טקסטים שונים, יצירות אמנות, חומרים חזותיים או מוזיקליים) עליהם תסתמכו בעבודה?
  4. מהי הספרות המשנית (מחקר, עיון, מסה וכדומה) הקיימת לגבי שאלת המחקר?
  5. מהו החידוש שמציעה עבודת מחקר זו לעומת המחקר הקיים?
  6. מהי שיטת המחקר (המתודולוגיה) של העבודה, כלומר מהו סוג הדיון שיאפיין את העבודה (מחקר איכותני או כמותני, מתודולוגיה אינטר/דיסציפלינרית מסוימת, גישה ביקורתית וכדומה)?
  7. רשימת ראשי הפרקים עם כותרות שישקפו את מהלך המחקר.
  8. ביבליוגרפיה, פילמוגרפיה, רשימת יצירות ורשימת מקורות אחרים.

 

כתיבת העבודה הסמינריונית

לאחר אישור ההצעה תיבנה העבודה הסמינריונית סביב שאלת המחקר בהתאם לפרקים שצוינו בהצעה. החלק החשוב בעבודה הוא הדיון המגולם בפרקי העבודה ובו תבוא לידי ביטוי חשיבה וניתוח עצמאיים לגבי החומרים בהם עוסקת העבודה. לא רצוי להכניס לעבודה סקירות תיאורטיות, ביוגרפיות או היסטוריות כלליות שאינן נוגעות ישירות לשאלת המחקר הממוקדת של העבודה, אם כי ניתן להפנות בהערות שוליים לחומרים מסוג זה.

אורך העבודה המומלץ הוא: 20 עמודים בתואר הראשון ו-30 עמודים בתואר השני (ללא ביבליוגרפיה ונספחים אחרים), מודפסים בפונט 12 וברווח כפול. העבודה תכלול דף שער, דף תוכן עניינים, מבוא, פרקים, סיכום, נספחים (אם נחוץ) וביבליוגרפיה.  

בעבודה יש להבחין באופן קפדני ובולט בין מובאות מטקסטים של מחברים אחרים, לבין טקסט הכותב/ת עצמו/ה, ויש להפנות למקור של רעיונות וטענות, במידה והם נלקחים ממחברים אחרים, גם אם אלו לא מובאים בציטוט ישיר.

יש ללוות את טקסט העבודה במערך אקדמי עקבי של הערות שוליים והפניות כתובות בשיטה אקדמית מקובלת ואחידה כולל ציון מספרי העמודים בהם מופיעות המבואות במקור (ראו דוגמאות ב"הנחיות לכתיבת עבודות" – במידע לסטודנט – באתר הפקולטה).