פרסום ציונים
הציונים מתפרסמים באינטרנט במידע אישי לתלמיד: http://www.ims.tau.ac.il/tal ובמענה הקולי 03-6428555.
תלמיד שלא הסדיר שכ"ל לא יוכל לראות את ציוניו. חובת התלמיד לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם.
מחברות בחינה נשמרות בחוג רק למשך סמסטר אחד ומושמדות בסוף הסמסטר העוקב למועד הבחינה.

ציון המורכב מכמה גורמים
כאשר הציון הסופי בקורס מורכב מכמה גורמים (תרגילים,עבודות,מבחני ביניים..) חייב התלמיד לקבל ציון "עובר" בבחינה הסופית. אם נכשל בבחינה, עליו להבחן שוב במועד ב'.

ערעור על ציונים
תלמיד רשאי לערער על ציון שניתן לו בבחינה או בעבודה. את הערעור עליו להגיש בכתב למזכירות החוג עד שבועיים מיום פרסום הציונים.
הציון שייקבע לאחר הערעור יהיה הציון הסופי בקורס.
מומלץ לתלמיד המתכוון לערער על ציון בחינה להיעזר בסריקת הבחינה לביסוס הערעור.

שיפור ציון חיובי
רשאים להבחן במועדי ב' ללא הרשמה:
1. סטודנטים שקיבלו ציון נכשל. 
2. סטודנטים שלא ניגשו למועד א'.

סטודנטים המעוניינים לשפר ציון חיובי ירשמו למועד ב' עד חמישה ימים לפני הבחינה באמצעות אתר מידע אישי לתלמיד הנמצא בכתובת http://www.tau.ac.il/tal.
הציון האחרון יהיה הציון הקובע.