פרק זה כולל את תקנון הפקולטה לאמנויות ואת ההנחיות לתלמיד. התקנון נקבע ע"י ועדת ההוראה והקבלה של הפקולטה.

תחולת התקנון
1. התקנון החל על התלמיד הוא התקנון המתפרסם בידיעון השנה השוטפת וכן תקנות המתפרסמות בהודעות ובחוזרים.
2. תקנות חדשות חלות על כל התלמידים, ללא תלות בשנה בה החלו ללמוד, אלא אם נאמר בהן אחרת.
3. בנוסף על תקנון הפקולטה חלים על התלמיד הנחיות החוג בו הוא לומד.
4. התקנון חל על כל תלמידי הפקולטה, כולל תלמידי פקולטות אחרות הלומדים בה.
5. ועדת ההוראה של הפקולטה היא הגוף היחיד המוסמך לדון בפניות מיוחדות הקשורות לתקנון ולהנחיות הקיימות.

תחולת תכניות לימודים
1. תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בידיעון השנה בה החל התלמיד ללמוד בחוג, במסלול הלימודים בו בחר.
2. תלמיד המחליף חוג לימוד, חלה עליו חובת תכנית הלימודים של השנה בה החל ללמוד בחוג הלימודים החדש (ולא של השנה בה החל ללמוד בפקולטה).

תכנית הלימודים של כל תלמיד מוגדרת באמצעות המושגים הבאים:
מסלול -  כלל הדרישות הלימודיות של החוג לצורך קבלת תואר.
מסגרת - כל מסלול יכיל מסגרת או מסגרות אחדות. המסגרת היא קבוצת קורסים בעלי מכנה משותף (לדוגמה: קורסי שנה א' המהווים תנאי מעבר לשנה ב', קורסי חובה שנה ב', קורסי בחירה וכו').

כל מסגרת מזוהה ע"י קוד מספרי. כל קורס שאליו נרשם התלמיד חייב להשתבץ באחת המסגרות (לא ניתן להזין למחשב קורס שלגביו לא צוין שיוך למסגרת).
תלמיד הנרשם לקורס מחוץ לחוג האם שלו, חייב לציין על גבי טופס הרישום את קוד המסגרת אליה הוא מעוניין לשייך את הקורס.

משך הלימודים
משך הלימודים לתואר ראשון הוא שלוש שנים (שישה סמסטרים). בביה"ס לאדריכלות חמש שנים ובביה"ס למוזיקה ארבע שנים. תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה הפקולטטית. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל, לכל היותר, ארכה לשנה אחת נוספת.

היקף הלימודים לתואר ראשון
להלן החלטות הוועדה המרכזת בנושא חלקיות לימודים:
"מתכונת הלימודים הרגילה לתואר ראשון באוניברסיטת תל-אביב היא תכנית לימודים מלאה. עם זאת, בחוגים בהם אין חובה ללמוד לימודים מלאים, ניתן יהיה ללמוד לימודים חלקיים בהיקף שלא יקטן מ-50%. תלמיד, אשר מסיבה כלשהי יבקש ללמוד בהיקף הקטן מ-50%, יפנה בבקשה מראש לוועדת ההוראה החוגית". בכל מקרה,  התלמיד חייב לסיים את לימודיו במסגרת  הזמן התקנית לתואר, כאמור לעיל.

לתשומת לבכם: שכר הלימוד של כל תלמיד נקבע לפי מספר השעות אליו הוא רשום. תלמיד אשר יפרוש במהלך הסמסטר מקורס אליו נרשם, יחויב בתשלום גם עבור קורס זה.
סטודנטים חדשים, שיירשמו לקורסים בהיקף של 18 ש"ס לפחות ויעמדו בהצלחה בדרישות האקדמיות, ייהנו מהנחה של 23% בשכר הלימוד.

נוכחות בשיעורים

ככלל, חלה חובת נוכחות בכל השיעורים. מורה רשאי למנוע מתלמיד שנעדר למעלה מ 3 פעמים בסמסטר, מלגשת לבחינה הסופית או מלהגיש את עבודת הסיום.