בכל הקורסים, כולל לימודי עזר, נערכות בחינות או מוטלות על התלמידים עבודות. התלמיד חייב לקבל ציון בכל קורס בו הוא משתתף. לכל בחינת מעבר ניתנים שני מועדים. תלמיד שלא עמד בבחינה במועד א' או שלא ניגש לבחינה במועד זה, רשאי להיבחן במועד ב'.
תלמידים בתכניות דו-חוגיות יבדקו לפני הרשמתם לקורסים אם אין חפיפה בין מועדי הבחינות בשני החוגים. חפיפה בין מועדי בחינות אינה מזכה את התלמיד במועד מיוחד.

בהתאם לנוהלי האוניברסיטה קיים מועד בחינות מיוחד, אליו זכאי לגשת תלמיד שלא ניגש למועד א' או ב' בגלל שרות מילואים, תלמידה שילדה ועקב כך נעדרה מבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה, או תלמיד שקיבל אישור מיוחד להיבחן במועד זה מוועדת ההוראה הפקולטטית.
היעדרות מבחינה  תדווח כציון 260 "לא נבחן".

 1. רשאי להיבחן תלמיד אשר:
  - רשום לקורס ושמו מופיע ברשימת הזכאים.
  - שילם שכר לימוד ויש בידו כרטיס נבחן בר-תוקף.
  תלמיד הניגש לבחינה בעת היותו בהפסקת לימודים חייב בדמי בחינה ובהצגת כרטיס נבחן מיוחד. כרטיס נבחן מיוחד ניתן על ידי מדור תלמידים במרכז למרשם (בניין דסנברג וולף).
 2. תלמיד הנכנס לחדר הבחינה חייב להציג את המסמכים הבאים:
  א. תעודה מזהה נושאת תצלום.
  ב. כרטיס נבחן - המהווה אישור על הסדרת שכר לימוד.
  תלמיד אשר לא יציג את המסמכים הנ"ל יורשה להיכנס להיבחן על תנאי לאחר חתימה על טופס הצהרה, וציונו לא יפורסם. לאחר הסדרת כל הנדרש יפורסם הציון באמצעות המענה הקולי, האינטרנט והאונידע בלבד.
 3. ביום הבחינה תתפרסם על לוח הבחינות המרכזי רשימת הנבחנים ובה חלוקה לחדרים. התלמידים יכנסו לחדרי הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו.
 4. התלמיד הנבחן מתבקש להיכנס לחדר הבחינה 15 דקות לפני מועד תחילתה.
 5. הנבחן רשאי לקרוא את טופס הבחינה רק לאחר קבלת אישור מהמשגיחה.
 6. תלמיד המגיע באיחור לבחינה רשאי להיכנס לחדר הבחינה רק במהלך מחצית השעה הראשונה של הבחינה.
 7. התלמיד הנבחן חייב להישמע להוראות הניתנות ע"י המשגיחה או המורה; כמו כן עליו לקרוא ולמלא אחר ההוראות המופיעות על כריכת מחברת הבחינה.
 8. תלמיד שנכנס לבחינה והחליט לא להיבחן, חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות מחצית השעה לאחר תחילתה ולהחזיר למשגיחה את מחברת הבחינה והשאלון. במקרה זה יקבע ציונו - "0".
 9. לוח הבחינות ומועדיהן מתפרסם בסוף ידיעון זה ובאתר הפקולטה באינטרנט. ייתכנו שינויים בלתי צפויים. חובה על התלמידים לבדוק כחודש לפני מועדי הבחינות את המועדים הסופיים. שינויים במועדי בחינות מתפרסמים אך ורק באתר הידיעון באינטרנט.