לימודים לקראת התואר מוסמך אוניברסיטה - MA
יועצת: ד"ר תמר צ'ולקמן

 

מטרת הלימודים
תכנית הלימודים לקראת התואר השני מציעה שני מסלולים: מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ומסלול עיוני (עם בחינת גמר). הלימודים מבוססים על סמינריונים תקופתיים, אשר מציעים לצד המחקר האישי והמעמיק של כל סטודנט בנושא הנבחר, גם היכרות ועבודה בגישות מתודולוגיות עדכניות בינתחומיות כמו מגדר, פסיכולוגיה, תרבות חזותית, תיאוריה וביקורת, פוסט קולוניאליזם ועוד. במהלך הלימודים נדרשים הסטודנטים לתואר שני לקחת חלק פעיל בכנסים, סדנאות, וימי עיון שמארגן החוג מידי שנה ומהווים במה לשיח בין חוקרים לסטודנטים מהארץ ומהעולם.

 

תנאי הקבלה
ללימודי התואר השני במסלול המחקרי (המסתיים בעבודת גמר) יתקבלו מועמדים אשר סיימו לימודי תואר ראשון בתולדות האמנות או תכנית לימודי השלמה (ר' להלן) בציון 85 לפחות. בתום השנה הראשונה ללימודים ייערך מפגש קולוקווים (ר' להלן) ובו תקבע התאמת התלמיד למסלול המחקרי.
ללימודי התואר השני במסלול הלא מחקרי (המסתיים בבחינת גמר) יתקבלו מועמדים אשר סיימו לימודי תואר ראשון בתולדות האמנות או תכנית לימודי השלמה בציון ממוצע 80 לפחות (*).
מועמדים בעלי תואר אקדמי ראשון, מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בציון ממוצע "טוב" (80) לפחות (**), אשר אינם בוגרי תולדות האמנות, יתקבלו ללימודי השלמה מתכנית הלימודים לתואר ראשון.
ועדת הקבלה רשאית לשקול קבלתם של מועמדים אשר ציונם נמוך מ-80. אך אינו נמוך מ- 75.

השלמות לקראת לימודי תואר שני: 
תכנית ההשלמה כוללת קורסים בהיקף של עד 16 ש"ס (בהתאם לשיקול שעתו של יועץ התואר השני):
5 שיעורי ליבה, ב- 5 תקופות שונות מתולדות האמנות - 10 ש"ס
תרגיל בשפת האמנות - 2 ש"ס
סמינר - 4 ש"ס
סה"כ - 16 ש"ס

תכנית ההשלמה מבוססת על קורסים מתוך לימודי התואר הראשון בתולדות האמנות בלבד.

(*) תלמיד שיסיים את חובות שנה א' בציון ממוצע 85 לפחות יוכל לעבור למסלול המחקרי. (בכפוף להחלטת ועדת הקולקוויום)
(**) תלמיד אשר יסיים את תכנית ההשלמה בציון ממוצע 85 יכול להתקבל למסלול המחקרי (בכפוף להחלטת ועדת הקולקוויום); תלמיד אשר יסיים את תכנית שנת ההשלמה בציון ממוצע 80 יתקבל למסלול הלא מחקרי.

מבנה הלימודים
ללימודי התואר השני שני מסלולים:

א. מסלול מחקרי (32 ש"ס), שבסיומו תכתב עבודת מחקר מקורית של התלמיד.
המבקש לכתוב עבודת גמר יחוייב בקולוקוויום (פרטים והסבר בהמשך פרק זה).
ב. מסלול ללא עבודת גמר (36 ש"ס), בסיומו יבחן התלמיד על הנושא בו התמחה

לימודי צילום
התכנית מציעה קורסים בהיקף של 12-4 ש"ס מתוך סך כל 36 ש"ס הנדרשות בלימודי התואר השני. ניתן לבחור קורס/ים אינדיבידואלי/ים (בכפוף לדרישות קדם. אם ישנן) או לצבור את מקבץ קורסי ההתמחות (12 ש"ס). לתלמידים שיבחרו ללמוד את מלוא היקף ההתמחות תתאפשר כתיבת תזה מחקרית מקורית בנושא הצילום.
לפרטים נוספים ראה:  לימודי צילום

 

 שפה זרה
תלמידי המסלול המחקרי חייבים להגיע לרמת "פטור" בשפה אירופית מודרנית (צרפתית/גרמנית/ איטלקית/ספרדית). תלמיד אשר ירצה ללמוד לחילופין ערבית, יוונית או רומית, יוכל לעשות זאת בכפוף לאישור היועץ.
תלמידי המסלול ללא עבודת גמר פטורים מחובה זו.

עבודות סמינריוניות
במסלול המחקרי התלמיד ישתתף ב-7 סמינריונים בהם יגיש שתי עבודות כתובות שלפחות אחת מהן היא בתקופת ההתמחות. ו-5 רפראטים. 3 רפראטים לפחות יעסקו בשלוש תקופות שונות שאינן תקופת ההתמחות. שני הרפראטים האחרים יעסקו בתקופות לפי בחירת הסטודנט.
במסלול ללא עבודת גמר  ישתתף התלמיד ב-8 סמינריונים בהם יגיש שתי עבודות כתובות שלפחות אחת מהן היא בתקופת ההתמחות ו-6 רפראטים. 3 רפראטים לפחות יעסקו בשלוש תקופות שונות שאינן תקופת ההתמחות והאחרים לפי בחירת הסטודנט.
מועדי הגשת עבודות סמינריוניות

"הגילדה" - פורום תלמידי המחקר של החוג לתולדות האמנות
פורום תלמידי המחקר-הגילדה- יתכנס מספר פעמים במהלך שנת הלימודים. בכל מפגש יציג אחד מתלמידי המחקר של החוג (תלמידי מ.א. במסלול תזה ודוקטורנטים), את מחקרו הנמצא עדיין בשלבי כתיבה. ההרצאה (בת 30-20 דקות) תהווה בסיס לדיון במתודולוגיה ותיאוריה של תולדות האמנות. לכל הרצאה שלושה מגיבים: מנחה העבודה, מומחה בתחום נושק ועמית (תלמיד מחקר). הנוכחות במפגשי הגילדה הנה חובה כחלק ממטלות התואר.

קולוקוויום
תלמיד המבקש לכתוב עבודת גמר יוזמן בסוף שנה א' למפגש עם צוות ממורי החוג, בו תיבדק יכולתו להתמודד עם חומר מחקרי. במהלך המפגש יתבקש התלמיד להציג שתי עבודות סמינריוניות שכתב בעבר (לפחות אחת מהן בתחום בו הוא מבקש להתמחות), אשר ציוניהן אינם נמוכים מ-80, ולענות על שאלות בעלות אופי מתודולוגי.

עבודת גמר
מטרת עבודת הגמר היא להוכיח את כושרו של התלמיד לבצע עבודה מחקרית ולגלות חשיבה מדעית, גישה ביקורתית ושיטת מחקר דייקנית. על העבודה לשקף כושר ניתוח וסינתזה ויכולת התבטאות בהירה. נושא עבודת הגמר יסוכם עם המורה המנחה; הצעת הנושא ותכנית העבודה יובאו לאישור וועדת ההוראה של החוג. מומלץ לגבש את נושא העבודה כבר במהלך השנה הראשונה; עד סוף הסמסטר השלישי ללימודים על התלמיד להגיע לכדי הצעת תזה מגובשת ולהגיש את ההצעה לוועדת ההוראה.
כתיבת עבודת גמר בתחום ההתמחות מותנית בכך שהתלמיד כתב במהלך לימודיו לפחות עבודה סמינריונית אחת באותו תחום וקיבל בה ציון 80 לפחות.
את העבודה יבדקו המנחה וקורא נוסף שימונה ע"י ראש החוג בהתייעצות עם המנחה.
היקף העבודה והנחיות נוספות ר' בתקנון. (ראה קישור)

בחינת גמר (במסלול ללא עבודת גמר)
מבחן הגמר ייערך לאחר השלמת כל חובות הלימודים כמפורט בידיעון.
המבחן יערך בכתב או בעל-פה לפי בחירת התלמיד.
התלמיד ימצא מוביל בחינה מבין מורי החוג (כל מורה מדרגת ד"ר), ויתאם איתו את החומר למבחן.

חומר המבחן
1. יש לבחור שני נושאים:
האחד: סוגיה תיאורטית; ניתוח מושג מחקרי/ביקורתי; ז'אנר; דיוקן של תקופה/דור/חבורה/סגנון; זרם אמנותי/ביקורתי/פילוסופי; פרשיה היסטורית וכיוצ"ב.
השני: קורפוס יצירות: קבוצת יצירות של אמן (בהיקף צנוע – לא כלל היצירה); או: קבוצת יצירות סביב נושא מלכד; או: קבוצת יצירות בחתך של מאפיין נוסף (כגון ז'אנר, דור, תקופה, סגנון, תימה וכיוצ"ב).
ניתן להיבחן גם על לימוד מונוגרפי של יצירה אחת.
כמו כן, ניתן  לבחור שני נושאים שיש ביניהם זיקה ולהדגים את הסוגיה התיאורטית (נושא א') באמצעות קורפוס היצירות הנבחרות (נושא ב').
2. התלמיד יכין רשימה ביבליוגרפית של כתבים מחקריים, ביקורתיים, תיאורטיים לחומר הנ"ל (*): 
3. הרשימה תוגש למורה מוביל הבחינה לאישור. התלמיד והבוחן יקבעו תאריך מוסכם לבחינה. 
(*) היקף החומר לתלמידי החוג לתולדות האמנות: 4 ספרים ו–6 מאמרים.

עריכת מבחן בכתב
המורה המוביל ימסור לנבחן את שאלון הבחינה במועד שנקבע. התלמיד יגיש את תשובותיו בתוך 3 ימים. התשובות צריכות להיות מודפסות. אורך כל תשובה: בין שבעה לעשרה עמודים, ברווחים כפולים, גודל פונט 12, כמקובל. ההיקף הכולל של המבחן הוא לפיכך 20 עמודים לכל היותר. יש לרפרר בתשובות אל חומר הקריאה, להוכיח שליטה בחומרים הביבליוגרפיים הנִלווים ולצרף רשימה ביבליוגרפית.
את הבחינה המודפסת יש להגיש ב-2 עותקים.
או:
עריכת מבחן בעל-פה
לקראת מועד המבחן יכין המורה הבוחן 3 שאלות עבור כל אחד משני הנושאים. השאלות ייצגו את הסוגיות הביקורתיות והפרשניות המרכזיות בתחום הנושאים שבחומר. המבחן עצמו יכלול שאלה אחת לכל נושא. השאלות יימסרו לתלמיד 3 ימים לפני המועד שנקבע לעריכת המבחן.
המבחן ייערך באוניברסיטה, בנוכחות המורה המוביל ומורה נוסף, ויימשך כשעה. התלמיד רשאי להביא למבחן את כל החומר ולעיין בו בשעת המבחן.

ציון גמר
א. במסלול עם עבודת גמר
ציון הגמר מורכב משקלול ציוני הסמינריונים והשיעורים וציון העבודה ביחס של:
50% עבודת גמר
25% סמינריונים
20% רפראטים
5%   שיעורים

 

  

ב. במסלול ללא עבודת גמר
ציון הגמר מורכב משקלול ציוני השיעורים והסמינריונים וציון בחינת הגמר ביחס של:
40% בחינה
30% סמינריונים
25% רפראטים
5%   שיעורים