לימודי התואר הראשון B.A., B.Mus. 

 

תנאי הקבלה

בנוסף לתנאי הקבלה החלים על כל מועמד ללימודים באוניברסיטה (תעודת בגרות מלאה, בחינה פסיכומטרית), חייב המועמד לביה"ס לעמוד בבחינות כניסה כדלקמן:

 

למועמדים למגמה לביצוע (נגינה וזמרה):

בחינות בכתב ובע"פ בסולפג', בתיאוריה ובספרות המוזיקה.

בחינות פטור במיומנות מקלדת (למועמדים שאינם פסנתרנים) – דרישות מפורטות ראה להלן.

תוכנית רסיטל ובה מספר יצירות מתקופות ומז'אנרים שונים.

למועמדים למחלקה הווקאלית נדרש אישור רופא על בריאות מיתרי הקול כתנאי לקבלה ללימודים.

 

למועמדים למגמה לקומפוזיציה וניצוח:

בחינות בכתב ובע"פ בסולפג', בתיאוריה ובספרות המוזיקה.

בחינות פטור במיומנות מקלדת (למועמדים שאינם פסנתרנים) – דרישות מפורטות ראה להלן.

ראיון אישי (לאחר בחינות הכניסה).

המועמדים ללימודי קומפוזיציה – חייבים להגיש עבודה מפרי-עטם.

המועמדים לניצוח – חייבים להכין שתי יצירות להדגמת כישוריהם.

 

למועמדים למגמה למוזיקולוגיה:

ראיון אישי

פרטים נוספים בלינק להלן

 

בחינות פטור במיומנות מקלדת

כל המועמדים לביה"ס, למעט קומפוזיציה וניצוח, שמקצועם הראשי אינו פסנתר, יכינו שלוש יצירות מן הרשימה שלהלן (או יצירות ברמת קושי דומה):

  1. י.ס. באך – אינוונציות בשני קולות או סינפוניות (שלושה קולות).
  2. סונטה קלה, פרק ראשון או שני ושלישי של היידן, מוצרט או בטהובן. 
  3. יצירה רומנטית (מאה 19) או יצירה מהמאה ה-20 (לדוגמא: מנדלסון – שיר ללא מילים, שומן – אופוס 68, צ'ייקובסקי – אופוס 39, קבלבסקי – אופוס 27, ברטוק – מיקרוקוסמוס II  , III  , דביוסי – פרלודים, סקריאבין – פרלודים).  

תלמיד שלא יעבור את הבחינה לפני תחילת לימודיו בביה"ס, יהיה חייב להשיג רמת "פטור" עד סוף שנה א'. 

 

לתלמידי קומפוזיציה וניצוח: 

עד סוף שנה א' ללימודים התלמידים נדרשים לעבור בחינת מיון במיומנות מקלדת לפי הרפרטואר הנ"ל של שאר המגמות. ע"פ הישגי הבחינה, התלמיד, או שיקבל פטור במיומנות מקלדת או שיידרש לקחת שיעורים בפסנתר משנה ויהיה עליו לעבור בחינה נוספת בפסנתר משנה בסוף שנה ב' ללימודים.

 שיעורים אלו יינתנו במסגרת ביה"ס ובפיקוחו.   

על אף האמור, ועדת הקבלה איננה מתחייבת לקבל כל מועמד שעמד בדרישות הקבלה. במקרה של מספר מקומות מצומצם בתחום אליו פונה המועמד, תחליט הוועדה בכל מקרה לגופו של עניין למי מן המועמדים יוקצו המקומות הפנויים ומי מן המועמדים יידחו. הקריטריון המכריע בהחלטת הוועדה יהיה ציונו היחסי של המועמד בבחינת הכניסה במקצוע הראשי, בהשוואה לכלל המתמודדים.

 

"כלים שלובים" - שיעורי העשרה כלל אוניברסיטאיים - חובה

 

לימודי אנגלית

תלמיד בביה"ס למוזיקה חייב להשיג "פטור" בלימודי אנגלית עד תחילת שנת הלימודים השנייה. תלמיד שלא יעמוד בדרישה זאת – יופסקו לימודיו.

 

לימודי עזר בעברית לעולים חדשים

ראה סעיף "מבחן בעברית" ב"תנאי קבלה" כלל אוניברסיטאיים. 

 

עבודות, בחינות, ציונים

לכל אחד מהקורסים והסדנאות תחויב מטלת סיום מוגדרת, שתוצג לתלמידי הקורסים הרלבנטיים בתחילת שנה"ל. המטלה יכולה לכלול: בחינה, עבודה, הפקת סיום (במקרה של סדנאות מעשיות) או התנסות מעשית, הרלבנטית ליישום תכני הקורס הנלמד (כגון פרקטיקום בקורסי מתודיקה).

 

עבודות

על כל תלמידי ביה"ס להגיש במרוצת שנות לימודיהם עבודות שונות, כנדרש ע"פ תוכנית הלימודים. עבודות לקורסים המתקיימים בסמסטר א' יש להגיש עד היום הראשון של סמסטר ב', ואילו עבודות לקורסים שנתיים או קורסים המתקיימים בסמסטר ב', עד חודש מיום סיום שנת הלימודים.

 

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות

עבודות לקורסים המתקיימים בסמסטר א' יש להגיש עד 13.5.14 ואילו עבודות לקורסים שנתיים או קורסים המתקיימים בסמסטר ב' עד לתאריך 1.10.14 בקשה מנומקת להארכת המועד למסירת עבודות תעשה בכתב, ותוגש בצירוף המסמכים הרלוונטיים למזכירות ביה"ס וטעונה אישור של ועדה ההוראה הפקולטטית. בכל מקרה לא תינתן אורכה של יותר משבועיים.

 

בחינות

א.  הבחינות מתקיימות בסוף כל סמסטר, בהתאם לתוכנית הלימודים, אלא אם פורסם אחרת.

ב.  תלמידים אשר מסיבות אישיות ואחרות לא יוכלו לעמוד בתאריכי בחינות מועד א', יוכלו לגשת למועדי ב'. כמו-כן יוכלו לגשת למועד ב' תלמידים שנכשלו במועד א' ותלמידים המבקשים לשפר את ציוניהם. עבור תלמיד שנבחן יותר מפעם אחת בקורס, הציון האחרון הוא הציון הסופי בקורס. לא יתאפשר מועד שני לתלמיד שמלכתחילה ייגש למועד ב'.

ג.  לבחינות בנגינה, להם מחויבים כל תלמידי הביצוע בכל שנות הלימודים, אין מועד ב', אלא במקרים מיוחדים ובאישור ועדת ההוראה של ביה"ס. יש לצרף המלצות מהמורה האישי ומראש המחלקה/מגמה.

ד.  דרישות הרפרטואר למבחני מעבר מעודכנות מדי שנה באתר האינטרנט של ביה"ס. על התלמידים לעקוב אחר דרישות אלו ולעצב את תוכניותיהם בהתאם. סטודנט אשר לא ימלא אחר דרישות המעבר, תוכניתו תפסל.

 

תנאי מעבר משנה לשנה

א.  תלמיד, שקיבל ציון "נכשל" במקצוע כלשהו – לבד מהמקצוע הראשי של המסלול בו הוא לומד – יורשה לגשת לבחינה נוספת במועד השני של הבחינות, לפי האמור בסעיף ב'.

ב.  תלמיד, שקיבל ציון "נכשל" במקצוע הראשי (נגינה, זמרה, קומפוזיציה, ניצוח), לא יורשה לגשת לבחינה נוספת במקצוע זה, למעט מקרים שבהם יוכל התלמיד להוכיח כי הוא נכשל בבחינה כתוצאה ממחלה, לידה, שירות מילואים ממושך וכו'. ציון מעבר במקצוע הראשי הוא 75. תלמיד אשר קיבל ציון נמוך מ-75 במקצוע ראשי, לפי האמור לעיל, לא יורשה להמשיך את לימודיו במחלקה בה הוא לומד. אותו הדין יחול על תלמיד אשר לא יתייצב לבחינת המעבר השנתית בנגינה/שירה שנקבעה לו.

ג.  השתתפות מלאה ומילוי כל החובות בתזמורת, במקהלה ובאנסמבל קאמרי מהווה אחד מתנאי המעבר משנה לשנה.

ד.  תלמיד, שקיבל ציון "נכשל" ברמה כלשהי בפיתוח-שמיעה וסולפג', ולא הצליח לשפר את הציון שלו במועד השני של הבחינות, לא יורשה להמשיך את לימודיו בביה"ס למוזיקה.

ה.  תלמיד קומפוזיציה, ניצוח תזמורת או ניצוח מקהלה לא יוכל לעבור לשנה ב' אם ממוצע ציוניו יהיה פחות מ-85. בנוסף, תלמידי ניצוח תזמורת וניצוח מקהלה יחויבו בבחינת מעבר במקצוע הראשי בפני צוות בוחנים כתנאי מעבר לשנה ב' בציון 85 לפחות  בכפוף למספר המקומות הפנויים בקורס ניצוח בכל שנה נתונה.

ו. בנוסף לכך, חייב תלמיד הקומפוזיציה להגיש יצירה אחת גמורה שחיבר במשך שנת הלימודים הראשונה (היצירה תוגש למזכירות ביה"ס, לא יאוחר מה-1 ביוני) וציונה ישוקלל בממוצע הציונים האמור בסעיף ה'.

 

בקיאות ברפרטואר מוזיקלי – בחינות האזנה

בראשית הלימודים יקבלו הסטודנטים רשימה של יצירות-מופת שעליהם להכיר ולדעת היטב עד תום לימודיהם. בכל שנה משנות הלימוד ייערכו בחינות האזנה על חלק מתוך הרשימה, וזאת במועדים ובמתכונות שייקבעו ע"י מזכירות ביה"ס ויועברו כהנחיות לסטודנטים. ציוני הבחינות ישוקללו בממוצע הציונים הכללי לתואר.

 

בחינות מעבר בנגינה/שירה

בשיעורים האישיים במגמות המעשיות יינתנו ציוני המעבר והגמר ע"פ השקלול הבא:

א.  ציון המורה האישי על ההישגים במשך השנה.

ב.  ציוני וועדת שיפוט בבחינת המעבר השנתית, אשר תתקיים בתום סמסטר ב'. 

וועדות השיפוט בכל מגמה ומגמה ימונו בכל שנה ע"י ראש ביה"ס או ע"י ראשי המגמות באישור ראש ביה"ס.

תקנון שיפוט מיוחד יעודכן/יאושרר בכל שנה מחדש ע"י ועדת ההוראה של ביה"ס לקראת מועדי הבחינות השנתיות לאחר תום סמסטר ב'.

ציון המורה האישי יתווסף לציוני וועדת השיפוט והוא יוגש למזכירות ביה"ס במעטפה סגורה וחתומה ע"י המורה עצמו, עד בוקר הבחינה האמורה.

מזכירות הסטודנטים תשקלל את הציונים בהתאם לתקנון השיפוט ותפרסם את הציונים באופן שייקבע לכך.

 

בחינות גמר

א.  לבחינת הגמר במקצוע ראשי יהיו רשאים לגשת סטודנטים שהשלימו את כל דרישות תוכנית הלימודים במקצוע זה.

ב.  על תלמידי קומפוזיציה להגיש שלוש יצירות להרכבים שונים:

1. להרכב קאמרי אינסטרומנטאלי.

2. למקהלה א-קפלה.

3. יצירה קולית בליווי אנסמבל (6 כלים ומעלה), או יצירה קצרה לאנסמבל כלי (לפחות 12 נגנים ועד תזמורת סימפונית מלאה).

היצירות המוגשות ייבדקו ע"י ועדת שלושה בוחנים שימנה ראש ביה"ס.

ג.  תלמידי ניצוח תזמורת כמקצוע ראשי יהיו חייבים בבחינה בניצוח על יצירות שייקבעו להם. הבחינה בניצוח תהיה בשני שלבים:

1. יצירות עם שני פסנתרים, ליווי סולנים או זמרים.

2. יצירה או שתיים עם התזמורת הסימפונית. לשלב השני יתקבלו רק מועמדים מצטיינים, שהומלצו לכך ע"י צוות השיפוט.

תלמידי ניצוח מקהלה יהיו חייבים בבחינה בניצוח על אחד מגופי הביצוע המקהלתיים עפ"י רפרטואר אותו נלמד במהלך שנה"ל.

 

שקלול ציוני גמר

 

המגמה לביצוע

נגינה וזמרה

45% לימודים תיאורטיים ולימודי חטיבה

55% נגינה

 

קומפוזיציה וניצוח

40% לימודי קומפוזיציה או ניצוח

60% קורסים ולימודי חטיבה

 

המגמה למוזיקולוגיה

40% עבודות סמינריוניות

60% ציוני יתר השיעורים