לימודי התואר השני M.A., M.Mus.

המגמות המעשיות:
 ביצוע, קומפוזיציה וניצוח 

 

מידע מלא אודות המסלול להוראת הנגינה בכלי קשת ובכלי נשיפה ראה לינקים בנפרד

תנאי קבלה
ללימודים לקראת התארים M.A., M.Mus במגמות המעשיות יתקבלו התלמידים הבאים:
בעלי תואר "בוגר במוזיקה" (B.Mus).
בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A) במסלול דו-חוגי, כשאחד מחוגי הלימוד הוא מסלול מעשי במוזיקה.
ציון הגמר המשוקלל של המועמדים חייב להיות "טוב" (80) לפחות במקצועות התיאורטיים ו"טוב מאוד" (90) לפחות במקצוע הראשי (נגינה בכלי, בזמרה, בקומפוזיציה או בניצוח). הקבלה ללימודים טעונה דיון ואישור של ועדת הקבלה לתואר שני של ביה"ס, לאחר ראיון אישי.
מועמדים שנרשמים לתואר שני לאחר הפסקה של שנה לפחות מסיום לימודיהם לתואר ראשון, חייבים בבחינת כניסה, אלא אם כן יוחלט אחרת.
מועמדים למסלולים הנ"ל, שלמדו במוסדות אחרים, יידרשו לעמוד בבחינות כניסה ולהציג הישגים מוכחים בתחום התמחותם.
במידת הצורך תידרש תכנית השלמות שתקבע ע"י ועדת ההוראה.

הקבלה למסלול עם תזה מותנית:
א. בעבודה סמינריונית בציון 90 ומעלה בשנה הראשונה ללימודים
ב. אישור של וועדת היגוי ללימודי תואר שני להצעת המחקר


על אף האמור, ועדת הקבלה איננה מתחייבת לקבל כל מועמד שעמד בתנאי הסף שנזכרו לעיל (90). במקרה של מספר מקומות מצומצם בתחום אליו פונה המועמד, תחליט הוועדה בכל מקרה לגופו של עניין, למי מן המועמדים יוקצו המקומות הפנויים ומי מן המועמדים יידחו. הקריטריון המכריע בהחלטת הוועדה יהיה ציונו היחסי של המועמד בבחינת הכניסה במקצוע הראשי, בהשוואה לכלל המתמודדים.

משך הלימודים
משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים. לתלמיד שאינו יכול לסיים את התואר בזמן זה, מוצעת  תכנית לימודים במעמד מיוחד במסלול צבירת קורסים. התלמיד יוכל ללמוד עד 75% מתוכנית הלימודים של התואר השני בתקופה שלא תעלה על 3 שנים. לאחר מכן יעבור למעמד מן המניין, ושתי שנות התואר ייספרו לו החל מן המעבר למעמד של תלמיד מן המניין.
בלימודי תואר שני, כולל לימודי צבירה, תלמיד זכאי לשיעור אישי במשך שנתיים בלבד.

מלגות לימודים
תלמידי התואר השני זכאים לקבלת מלגות הצטיינות של ביה"ס למוזיקה (כמפורט בסעיף "מלגות"). תלמידי השנה הראשונה יהיו זכאים לקבלת מלגה רק אם יירשמו לשנה"ל השנייה.