לימודי התואר הראשון

מטרות החוג

 • הכשרת יוצרים, כותבים וחוקרים מן המעלה הראשונה.
 • מצוינות ביצירה, בהוראה ובמחקר.
 • מעורבות עמוקה בחיי התרבות, החברה והקהילה.

תנאי קבלה
מועמדים מתקבלים על-פי תנאי הקבלה של אוניברסיטת תל-אביב.
ועדת הקבלה של החוג שומרת לעצמה את הזכות לשקול קבלתם של מועמדים, גם אם אינם עומדים בכל הקריטריונים.

רישום לקורסים:
הרישום לקורסים מתבצע בשיטת המכרז - בידינג.
הרישום לקורסים בשנה א' בתכנית החד-חוגי הוא במנות. כל קבוצה ברשימה מייצגת מנה חילופית של קורסי חובה. קבלה לקבוצה מסוימת משמעותה קבלת כל השיעורים ו/או התרגילים המוגדרים במנה זו.
הרישום לתלמידי מגמת הפקה שנים ב' ג' מתבצע בשני שלבים:
רישום בשיטת הבידינג לקורסים עיוניים וסמינריונים
רישום ידני לקורסי הפקה לאחר פגישת ייעוץ עם ראש המגמה.

תכניות הלימודים
א. תכנית חד-חוגית, שבה לומדים את רוב שעות הלימוד בחוג לצד לימודי העשרה מחוץ לחוג.
ב. תכנית דו-חוגית, שבה לומדים שני חוגים, אחד מהם הוא קולנוע וטלוויזיה - מסלול עיוני בלבד (מסלול 290).

התכנית החד-חוגית כוללת את מגמות הלימוד הבאות (החל משנה ב'):

 1. מגמה עיונית (200) BA:
  לימודי תולדות הקולנוע, תיאוריות קולנועיות ויישומן בחקר הקולנוע, לימודי טלוויזיה, מדיה השוואתית: קולנוע, טלוויזיה ודיגיטציה.
 2. מגמת הפקה (250) BFA:
  לימודים מעשיים בשני מסלולים:
  האחד - הפקה, בימוי, צילום, פס קול ועריכה של סרטי קולנוע.
  השני - מסלול טלוויזיה ומדיה דיגיטאליים.
 3. מגמת תסריטאות (280) BA:
  לימוד כתיבת תסריטים לקולנוע, טלוויזיה ומדיה אינטראקטיביים.

דרישות מעבר

 1. על התלמיד לעמוד בדרישות המעבר בשיעורים ובתרגילים - בחינות ועבודות - בכל שלוש שנות לימודיו, כמפורט בתכניות הלימודים במסלולים השונים.
 2. על התלמיד לעמוד בבחינת בקיאות בסרטים בשנים א' ו-ב'

ייעוץ והדרכה אישית
החוג מעמיד לרשות תלמידיו ייעוץ והדרכה. כל שינוי או חריגה בתכנית הלימודים יהיה תקף רק לאחר אישורו של יועץ החוג. ליועץ שעות קבלה שבועיות קבועות. הרישום לייעוץ הוא דרך מזכירות החוג.

"כלים שלובים" - שיעורי העשרה כלל אוניברסיטאיים - חובה

עבודות פרוסמינריוניות וסמינריוניות
תוכנית הלימודים כוללת קורסי סמינר ופרוסמינר, בהם הציון נקבע בעיקר על-ידי עבודת מחקר. כל העבודות מוגשות אך ורק למזכירות הסטודנטים ולא ישירות למורה. את העבודה יש להכין ב-2 עותקים מודפסים, עותק אחד נמסר למזכירות ועותק שני נשמר בידי התלמיד/ה.
כדרישת קדם לסמינרים בשנה ג' חייבים התלמידים ללמוד:
בשנה א' מבוא לתולדות הקולנוע א' + ב',מבוא לתיאוריה קולנועית, תרגיל בתיאוריה קולנועית, תרגיל בקריאה וכתיבה מודרכת.
בשנה ב' פרוסמינר "תיאוריות קולנועיות עכשוויות"'.


- תכנית דו-חוגית
תלמידי התכנית הדו-חוגית חייב להגיש בשנה ב' עבודה פרוסמינריונית אחת בקורס "תיאוריות קולנועיות עכשוויות" ובשנה ג' עבודה סמינריונית אחת. מומלץ שהסמינריון יהיה "סמינר מצטיינים" (קבלה לתלמידים עם ממוצע של 90 ומעלה בתחום העיוני או באישור ראש המגמה העיונית/המרצה).
לתלמידי המגמה הדו חוגית מומלץ להירשם לקורסי התמחות ייחודיים בתחום העיוני בשנים ב' ג'. סטודנטים שלא יבחרו בקורסים אלו ייקחו שיעורי בחירה עיוניים אחרים משנים ב' ג'.


- תכנית חד-חוגית מגמה עיונית
תלמיד המגמה העיונית חייב להגיש בשנה ב' עבודה פרוסמינריונית אחת בקורס "תיאוריות קולנועיות עכשוויות" ובשנה ג' שתי עבודות סמינריוניות. מומלץ שאחד הסמינריונים יהיה "סמינר מצטיינים" (קבלה לתלמידים עם ממוצע של 90 ומעלה בתחום העיוני או באישור ראש המגמה העיונית/המרצה).
לתלמידי המגמה העיונית מומלץ להירשם לקורסי התמחות ייחודיים בתחום העיוני בשנים ב' ג'. סטודנטים שלא יבחרו בקורסים אלו ייקחו שיעורי בחירה עינויים אחרים משנים ב' ג'.


- תכנית חד חוגית מגמת תסריטאות
תלמיד מגמת תסריטאות חייב להגיש בשנה ב' עבודה פרוסמינריונית אחת בקורס "תיאוריות קולנועיות עכשוויות" ובשנה ג' עבודה סמינריונית בתחום העיוני ופרוייקט גמר של כתיבת תסריט לפיצ'ר ותסריט לפרק בסדרת טלויזיה, המהווים סמינריון מורחב.


- תכנית חד חוגית מגמת הפקה 
תלמיד מגמת הפקה חייב להגיש בשנה ב' עבודה פרוסמינריונית אחת בקורס "תיאוריות קולנועיות עכשוויות" ובשנה ג' עבודה סמינריונית אחת בתחום העיוני ופרוייקט גמר בהפקה, המהווה סמינריון מורחב.

מועדי הגשת עבודות פרוסמינריוניות ועבודות סמינריוניות

הקבצים מיוחדים
הקבץ התמחות בתחום העיוני
הקבץ זה מציע קורסים יעודים בתחום העיוני. בשנה ב' הקורסים היעודים פתוחים לתלמידי המגמה העיונית (הן בתכנית החד-חוגית הן בתכנית הדו-חוגית). תלמידים מצטיינים במגמות הפקה ותסריטאות יוכלו להירשם לקורסים אלה באישור מיוחד ועל בסיס מקום פנוי. בשנה ג' ייתקיים סמינר מצטיינים המיועד לתלמידים בכל המגמות בעלי ציונים מעולים בתחום העיוני. הרישום לסמינר המצטיינים מותנה באישור מיוחד.

הקבץ דיגיטלי ואינטראקטיבי
הקבץ זה כולל קורסים בתחום הקולנוע הדיגיטלי והאינטראקטיבי. אפשר גם לקחת קורסים בודדים  מתוך ההקבץ.
תלמידי המגמה העיונית במסלול החד חוגי או הדו חוגי יוכלו לקחת קורסים מההקבץ המעשי בתכנית זו באישור ראש מגמת ההפקה או ראש מגמת תסריטאות.
הקורסים המעשיים בחטיבה יוכרו לתלמידי המגמה העיונית במסגרת מכסת השעות המותרות להם במסגרת התכנית העיונית.

הקבץ קולנוע וקוגניציה
הקבץ זה עוסק בהשפעת המערכת הקוגניטיבית האנושית על היבטים שונים של מבנה היצירה התרבותית ותהליכי קליטתה. הקבץ קוגניציה וקולנוע מהווה גשר של ממש לתלמיד הבוחר לשלב בין החוג לקולנוע וטלוויזיה והתכנית הרב תחומית במדעי הרוח. תלמידים אלו יוכלו לקחת קורסי ההקבץ במסגרת כל אחד מהחוגים בנפרד. תלמידי המסלול החד חוגי בקולנוע יכולים לקחת את ההקבץ בקולנוע או קורסים בודדים מתוכו. קורסים שניתנים במסגרת התכנית הרב תחומית יחשבו כקורסים מחוץ לחוג.

שיפור ציון חיובי
תלמיד יהא רשאי לשפר ציון חיובי בכל קורס, במועד ב' של הבחינה.
נבחן תלמיד יותר מפעם אחת בקורס - הציון האחרון הוא ציונו הסופי בקורס.

קורסי העשרה מחוץ לחוג
כל תלמיד בתכנית החד-חוגית חייב בקורסי העשרה מחוץ לחוג ממגוון שיעורים בפקולטה לאמנויות (ראה פרק "שיעורי הבחירה") עפ"י הפירוט הבא:
תלמידי חד-חוגי עיוני - היקף לימודים כולל של 18 ש"ס.
תלמידי חד-חוגי הפקה ותסריטאות - היקף לימודים כולל של 10 ש"ס.
בשנה א' חובה ללמוד את הקורס
"פרקים בתולדות תרבות המערב" בהיקף 4 ש"ס.

חישוב שכ"ל - שנה א'
תלמידים בתכנית החד-חוגית נדרשים ללמוד בשנה הראשונה 44 ש"ס מסך השעות לתואר ולפיכך שכר הלימוד בשנה זו גבוה יותר.

קורסי הדרכה לתלמדי שנה א'

קורס בטיחות כללית, חשמל ועזרה ראשונה (0851-0012-01)

כשבוע לפני פתיחת שנה"ל יתקיים שבוע הדרכה אינטנסיבי שיכלול:
סדנאות מקצועיות בנושא: 
בטיחות, בטיחות בחשמל, עזרה ראשונה.
בסופן תתקיים בחינה מסכמת.
תנאי מעבר בקורס הוא ציון 60 לפחות.
ההשתתפות בסדנאות הנ"ל הינה חובה.  

חישוב ציון גמר
החוג אינו מקיים בחינות גמר. הציון הסופי ייקבע על-ידי שקלול ציוני התלמיד בשלוש שנות לימודיו לפי החלוקה הבאה:
- תכנית דו-חוגית
65% ציוני הקורסים
35% ציוני עבודה סמינריונית ועבודה פרוסמינריונית

 

- תכנית חד-חוגית במגמה העיונית
65% ציוני הקורסים בחוג ובלימודי השלמה מחוץ לחוג
35% ציוני עבודות סמינריוניות ועבודה פרוסמינריונית

- מסלולי הפקה ותסריטאות
65% ציוני הקורסים בחוג ובלימודי השלמה מחוץ לחוג
15% ציוני עבודה סמינריוניות ועבודה פרוסמינריונית
20% פרויקט גמר

הציון הממוצע יהיה משוקלל לפי מספר השעות. לדוגמה, ערכו של ציון בשיעור בן שעתיים שנתיות יהיה כפול מערכו של ציון בשיעור בן שעתיים סמסטריאליות.

הקרנת סרטים
בקורסים בהם יש הקרנה רציפה של סרט מלא, שעות ההקרנה אינן נכללות במניין שעות הלימוד ואינן מחושבות בשקלול הציון הסופי.

בחינת בקיאות בסרטים
תלמידי החוג יחויבו לצפות בכ-100 סרטים בשנים א' ו-ב' ולעמוד בבחינת בקיאות בסוף כל שנה.
רשימת הסרטים תפורסם.

קורסים ללא קרדיט
החוג מציע מבחר שיעורים שמספקים הכשרה מעשית ומיומנויות בסיסיות בנושאים כמו תאורה, הקלטה, תוכנות עריכה, וטכנולוגיות ווידאו. שיעורים אלו מיועדים לתלמידי מגמת ההפקה ולתלמידים ממגמות אחרות על בסיס מקום פנוי.

ארכיון הסרטים ע"ש אנדה זימנד ז"ל
במסגרת החוג פועל ארכיון סרטים ובו כ-20000 סרטים הכוללים ממיטב הקולנוע העולמי ,העלילתי והדוקומנטרי מאז המצאת הקולנוע, סרטים ישראלים, סרטי סטודנטים,דרמות וסדרות טלוויזיה, סרטים אקספרימנטליים ועוד.8 עמדות צפייה אישיות עומדות לרשות המורים והתלמידים לצפייה בסרטים בשעות הפעילות של הארכיון.
מנהל הארכיון: מר ליביו כרמלי

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב
הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב החל בשנת 1986 והפך לאחד הארועים החשובים מסוגו בעולם. הוא מוכר כפסטיבל רשמי של CILECT, הארגון הבינלאומי של בתי ספר וחוגים אוניברסיטאיים לקולנוע וטלוויזיה.
הפסטיבל מתקיים אחת לשנתיים (בשנה קלנדרית זוגית), ומשתתפים בו עשרות בתי ספר מרחבי העולם. הפסטיבל מתקיים בקמפוס האוניברסיטה ובסינמטק ת"א.
במרכז הפסטיבל תחרות בשיפוט חבר שופטים בינלאומי.
יוצרי הפסטיבל הם ציבור הסטודנטים בחוג, שמארגנים ומפיקים אותו.
הפסטיבל כולל גם סדנאות יצירה עם אורחים מחו"ל.

הכנס הבינלאומי ללימודי קולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל-אביב
הכנס האקדמי הבינלאומי ללימודי קולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל-אביב החל בשנת 1996. הכנס מציע אפשרות לחוקרים להיפגש ולדון בנושאים עכשוויים בלימודי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה מפרספקטיביות תיאורטיות שונות. הכנס מתקיים אחת לשנתיים (בשנה קלנדרית זוגית) ומשתתפים בו מיטב החוקרים מרחבי העולם. הכנס מופק מאורגן על ידי הסטודנטים של התוכנית העיונית וסגל המחקר הבכיר של החוג לקולנוע וטלוויזיה. מבחר מהרצאות שניתנו בכנסים ראו אור בכתבי עת ובספרים אקדמיים בארץ ובעולם.